“พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ” ฝ่าทางตันธุรกิจฉบับศรีนครชัยอินเตอร์เทรดดิ้ง